Hračky pro zvídavé
Dřevěné hračky
Hračky
Hračky Epline
Albi
Mindok
Výprodej - slevy
Pěstujeme, chováme

Odstoupení od smlouvy

 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat firmu Aleš Polgár se sídlem Riegrova 401, Chotěboř, 58301 formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi (pokud vracíte veškeré objednané zboží), včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Uplatní-li zákazník právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel dle §53 odst.10 Občanského zákoníku právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (náklady za rozbalení zboží, kontrolu zboží, zavedení zboží zpět do systému, vystavení opravného dokladu, vrácení zboží zpět do prodeje). Tato částka bude zahrnuta do opravného dokladu, který bude vystaven kupujícímu. Vrácení výrobku dodavateli provádí spotřebitel na vlastní náklady. Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Zboží nezasílejte na dobírku, nebude přijato. Odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit, u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal, u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik, u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo pokud jde o zakázkový výrobek (zboží je upraveno či zhotoveno dle přání kupujícího). Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, vzniká povinnost spolu s vraceným zbožím vrátit i poskytnuté dárky. Právo odstoupení od smlouvy se vztahuje na konečného zákazníka. Nelze jej uplatnit při nákupu na IČ.